آخرین اخبار
[1392/05/16]
طی نامه اصلاحیه از سوی سازمان استاندارد استان آذربایجانغربی اصطلاح DPE که در پروانه صادره میباید LD
[1392/05/16]
شرکت اروم ساراب موفق به کسب پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری از سوی سازمان استاندارد استان آربا
[1392/03/04]
شرکت اروم ساراب موفق به دریافت تاییدیه آب و خاک برای تولید لوله های 16 از سوی مرکزتوسعه مکانیزاسیو
[1392/03/04]
شرکت اروم ساراب موفق به دریافت گواهینامه تاییدآب و خاک لازم برای تولید لوله های 12 از سوی مرکزتوسعه
آمار بازدید